مناره ساربان

مناره ساربان

+ ساربان از زيباترين مناره هاي عهد سلجوقيان مي باشد كه در جوباره محله يهودي نشين اصفهان و در مجاورت مناره چهل دختران واقع شده. ارتفاع اين مناره در حدود 54 متر و قطر تحتاني آن حدود 2/4 متر مي باشد. اين مناره داراي هفت قسمت متمايز بوده كه از پايين به بالا شامل قسمت اول، داراي آجر چيني ساده، قسمت دوم و سوم داراي تزئينات عالي آجري، قسمت چهارم آن گلوگاه(تاج اول) مناره با تزئينات مقرنس آجري توام با كاشيكاري فيروزه اي رنگ و در بردارنده كتيبه است.

قسمت پنجم با تزئينات آجري قسمت ششم نعلبكي آن ( تاج دوم مناره) و قسمت هفتم آن تاج اصلي ( تارك مناره ) مي باشد. اين مناره در حدود هشت درجه به سمت جنوب شرقي از امتداد قائم منحرف شده كه ناشي از نشست نامتقارن در پايه آن مي باشد و مي تواند به واسطه اختلالات موجود در شالوده آن يا به دليل تغييرات متوالي در سطح تراز ايستايي در سفره آب زير زميني و يا استفاده از چاهكهاي آب منازل اطراف باشد.