نقش مادی در شکل گيری و توسعه ی شهری اصفهان

شهر اصفهان به خاطر تبادل هيدروليکی رود با زمين و دشت حاشيه زاینده رود سطح بالایی از آب های زيرزمينی در عمق کم دارد. به همین دلیل آب مصرفی مردم اصفهان از چاه تأمين ميشده است. در زمان حکومت صفوی با توسعه ی شهری به سمت جنوب و غرب، زمين های کشاورزی اطراف مادی ها جزو شهر شدند و محله های جديدی درآنها شکل گرفتند. به اين صورت مادی ها محله های صفويه را به باغ-شهر تبدیل نمودند. در شکل گيری پايتخت صفويه مرکز شهر از ميدان عتيق(میدان کهنه) به ميدان نو(ميدان نقش جهان) منتقل ميگردد. در قسمت نوساز شهر، محله های جديدی با طرح های هندسی و در تبعيت از محور شمال-جنوب چهارباغ و غرب-شرق زاينده رود ساخته می شوند. از آنجایی که شهر قديم بخش عمده ی پايتخت را تشکيل می دهد به خاطر این که شهر جديد از مورد قبول مردم واقع شود و از طرف دیگر شهر قديم هم با رکود مواجه نشود اتصال فی ما بين بخش قديمی و جديد توسط بازار برقرار می گردد جريان آب و مادی ها صاحب نقش می باشد.
تعامل مادی ها با بناهای مسیر
تعامل مادی با بنايی که در مسير آنها قرار دارند به گونه های مختلفی است چنان که در برخی از بناها عمومی به غیر حمام ها، مادی ها به درون بنا برده شده و حياط درونی بنا جريان آب را در خود ميگيرد. کاخ های صفويه چشم انداز به مادی دارند و در محله ی نوجلفا هر جا که امکان داشته، منازل علاوه بر بازشوهای مشرف بر مادی، ايوان هايی نيز بر فراز مادی نشان داده اند تا ازاين طريق فرم های معماری هويتی بر مبنای تعريف مادیها و فضاهای باغ-شهر پيدا نمايند و در بعضی محلات هر چند خانه ها گشايش بر خود مادی ها نداشته اند، جريان آب از طريق مادی ها در تمام گذرها جریان دارد و از اين طريق شهر با فرم های معماری ارگانيک طبيعی پديد آمده است.
موقعیت های مناسب اقامتی که مشرف به مادی ها باشند برای اسکان مسافر در اصفهان فراهم اند مانند: رزرو هتل ارزان در اصفهان، مسافرخانه در اصفهان، مسافرخانه ارزان در اصفهان، اجاره روزانه خانه مبله در اصفهان، خانه برای کرایه روزانه در اصفهان، کرایه خانه مبله در اصفهان، کرایه روزانه خانه مبله در اصفهان، اجاره خانه در اصفهان، منزل مبله برای اجاره روزانه در اصفهان و غیره.
کارکرد ديگر مادي ها در فضاهاي شهر، جمع آوری آب سطحی حاصل از باران و برف مي باشد. مادی ها به همراه جوی های منشعب از آنها مانند شبکه ی گسترده ای در سطح شهر وجود دارند و آب باران و برف به سمت اين شبکه جريان يافته و نتيجتا آب گرفتگی در معبرها و گذرگاه های محله ها به وجود نمی آید. مادی ها عامل این بوده اند که در قسمت هایی که شهر جديد از پيش طراحی ميشده است، در باب توسعه گذرها و معابر با خيال آسوده تری به طراحی شبکه شهر می انجامید.
نگاهی به چند محله در اصفهان
مادی ها و تلطيف هوای شهر اصفهان

Related Posts