چند مادی بزرگ در اصفهان

مادی شاه: نام دیگر این مادی "جوی شاه" است که خاصه عمارت ها و باغ های شاهی بوده است. آب آن تقریبا به اندازه ی نصف مادی فرشادی می باشد، و از لنبان و چهار سوی شیرازی ها و محله مستهلک و شمس آبادی عبور نموده و به دو شاخه وارد می شود. مادی شاه وارد به دو حوض چهارباغ، که مقابل درهای باغ هشت بهشت واقع بوده، می شده و از آن جا داخل باغ مذبور شده و باغ های شاهی و خانه های دولتی و بعضی از باغ های چهار باغ را آبیاری می کرده است.
مادی تیران: در منتهی الیه حد غربی شهر جریان دارد و آب آن به قدر مادی فرشادی است و از کنار شهر می گذرد، اما شاخه هایی از آن را جدا کرده اند. این مادی، محله چهار سوی شیرازی ها، محله نو، قسمتی از بیدآباد و شیش را آب می دهد و مورنان را سیراب نموده و به قریه معروف به تیران آهنگران می رود و مزرعه های اطراف آن را مشروب می سازد و شاخه ای از آن هم آسیابی را می گرداند و به شاخه مادی فدین، که به سواری باغ می رود، می ریزد.
مادی قمش: محل انشعال این مادی بالاتر از نهرهای سابق و معتبرترین آن ها است، زیرا محل انشعاب آن از زنده رود چشمه ای وجود دارد که اگر در خشکسالی ها شورابه ای هم به آن نرسد، از چشمه آن، که در صحرای دراز مزارع درچه واقع است، به قدر یک نهر کامل آب می جوشد و پس از جاری شدن، باغ ها و مزرعه های متعلقه به خود را سیراب می کند. آب این نهر از مادی نیاصرم کمتر است، ولی از سایر مادی ها بیشتر است. این مادی از میان قرای ماربین مانند نصرآباد و گورتان و جوزدان عبور کرده و به قسمت هایی تقسیم می شود؛ چنانچه اول در جلوی مسجد گورتان دو قسمت بزرگ شده و به دو طرف میریزد.
در نزدیکی باغات شاهنشاهی امکانات رفاهی به جهت اسکان مسافر در اصفهان به صورت فراوانی وجود دارد. امکاناتی مانند خانه برای اجاره روزانه در اصفهان، کرایه روزانه منزل مبله در اصفهان، رزرو مسافرخانه ارزان در اصفهان، رزرو مسافرخانه در اصفهان، خانه مبله برای اجاره روزانه در اصفهان و غیره.
مادی فرشادی: محل انشعاب آن بالاتر از نیاصرم و در کنار قریه ناجوان "ناژوان" ماربین است و آب آن از مادی نیاصرم است. این مادی از محله لنبان و شمس آبادی عبور کرده و از زیر خیابان چهار باغ داخل مدرسه سلطانی چهار باغ شده و از محله دولت خارج شده واز شمال محله خواجو می گذرد و چهار باغ صدری و باغ های آن و محله خواجو و پای قلعه را تمام سرسبز و آباد می کند و بعد به محله ترواسکان و پافجان و ساسان و دهمرتین می رود و از شهر خارج شده و اراضی جی را مشروب می کند و کمتر وقتی آب آن می ایستد ، زیرا که شورابه و زایش دارد.
مادی ها و تلطيف هوای شهر اصفهان
مادی های مشهور شهر اصفهان

Related Posts